Rampage Markası Kalitesiz mi? Sayfa 4

• Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi. Öncelikle sözleşmeler sadece sözleşmenin taraflarını bağlamaktadır. Bu nedenle sözleşmeden haberdar olmayan tarafları bağlamayacaktır. Yine esas üreticinin markasının kullanım hakkını devretmek sınırlandırmak istemesi halinde X satıcısına lisans vermesi gerekmektedir. Sorunuzdan anladığım kadarıyla TÜRKPATENT kurumu nezdinde tescil edilmiş bir lisans söz konusu değil. Tamamen Pazar yeri ile aranızda akdedilen sözleşmedeki şartların taraflarca yerine getirilip getirilmemesi ile ilgili. Sözleşmeyi ihlal eden bir durum varsa tabiî ki siz de dava yollarına başvurabilirsiniz.

  • Ancak her olay kendi özgü özelliklerine göre değişmektedir.
  • Buna göre malik mülkiyeti altında bulunan arazi üzerinden geçen elektrik direği ya da yüksek gerilim hattı nedeniyle arazisinden %100 verim alamamaktadır.
  • Personel öğrenim, ilgi ve becerilerine uygun olarak amirlerince kendisine yasa ve yönetmeliklere uygun olarak verilen Sandıkla ilgili bütün işleri itirazsız yapmakla yükümlüdür.

Disiplin Kurulunda görüşülen personele dair soruşturmayı yapan kişi, Disiplin Kuruluna katılamaz. Madde 33- Disiplin cezasını gerektiren aynı nitelikteki fiil ve hareketlerin bir yıl içinde iki kez tekerrürü halinde, ayrı nitelikteki fiil ve hareketlerin bir yıl içinde üçüncü kez tekerrürü halinde ise bir derece daha ağır olan ceza verilir. Madde 32- Kusurlu bir hareketin Bu Yönetmelikte sayılan, disiplin cezası verilmesini gerektiren hallerden hiçbirine uymaması bu fiil ve hareketin cezasız kalmasını gerektirmez. Bu takdirde kusurlu hareket, sayılmış olan suçlardan hangisine en yakın veya benzeri olarak görülürse o suça takdir edilen ceza verilir. Madde 21- Sandık personeli görevlerini dikkat ve özenle yerine getirmek, ilgili mevzuatı, usulleri ve iş ilişkilerini öğrenmek, verilen yazılı ve sözlü emirlere uymak ve işin en iyi şekilde yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi elde etmekle sorumludur. Personel öğrenim, ilgi ve becerilerine uygun olarak amirlerince kendisine yasa ve yönetmeliklere uygun olarak verilen Sandıkla ilgili bütün işleri itirazsız yapmakla yükümlüdür. Madde 15- Bu Usül ve Esaslar kapsamında bulunan personel ile işe alınacakların ücretleri ve ücret zamları her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’ dan geçerli olmak üzere Yönetim Kurulunca tespit edilir. Madde 2- Bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır. Sandık tarafından aşağıda yazılı defterlerin tutulması zorunludur. Bu madde de sayılan defterler dışında uygun görülen defterlerin tutulması mümkündür. Madde 41- Sandık üyeliğinde kesintisiz toplam 15 yılını dolduran ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den emekli olmak suretiyle ayrılan üyelere 1 adet Cumhuriyet altını verilir. En az bir yıl Sandık üyesi olup; İstifa suretiyle Sandık üyeliğinden ayrılanlara kar payları ödenir.

Örneğin bir ilaç Almanya’da 100 Avroya satılıyor, Güney Afrika’da 5 Avroya satılıyor. Bu durumda uluslar arası tükenme kabul edildiğinde Güney Afrika’dan malı alıp Almanya’da satmak gerekir ve firma bundan zarar eder. Fiyat politikası uygulamaları haksız rekabet oluşturmuyorsa yapılacak bir şey yok ne yazık ki. Maddi manevi tazminat ile itibar davası açma hakkınız mevcuttur. Burada lisans yoksa markalı ürünün hak sahibi tarafından bir kez satıldıktan sonra, artık hak sahibi sonraki satışlara müdahale edemeyeceği gerçeğini bir defa daha ifade etmek gerekir. Bu durumda X firmasının bu nedenle uğradığı zararı üreticiden tazmin etme hakkı bulunmaktadır. Sizin uğradığınız tehdit ile ilgili şikayetçi olma hakkınız vardır. Zira pazaryeri yalnızca bir platform olup, taraflar arasında hakem görevi üstlenemeyecektir.

163 hükmüne göre toplumdaki anlayışa göre küçük düşürücü bu suç sebebiyle diğer eş boşanma isteminde bulunabilir. Eşlerden biri topluma karşı suçlardan olan radyasyon yayma suçu gibi genel tehlike yaratan küçük düşürücü bir suç işlerse Türk Medeni Kanununun m. 163 hükmüne göre sefil bir zihniyet ürünü olan bu küçük düşürücü bir suç sebebiyle diğer eş boşanma isteminde bulunabilir. Eşlerden biri kişilere karşı suçlardan olan insan  üzerinde  deney ile organ ve doku ticareti suçu gibi vücut dokunulmazlığına karşı küçük düşürücü bir suç işlerse Türk Medeni Kanununun m. 163 hükmüne göre bu eylem sonucu bu kişinin ahlaki bakımdan kınanmakta olduğu bu küçük düşürücü bir suç sebebiyle diğer eş boşanma isteminde bulunabilir.

Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilmektedir. İnhisarı lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans verememekte ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamamaktadır. İnhisari olmayan lisans durumunda ise, lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verilebilmektedir. Ülkemizde son yıllarda, verilerin kolaylıkla paylaşılabiliyor olması nedeniyle Kişisel Veri kavramı oldukça önem kazanmıştır. T.C.kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, ad soyad, adres vb bilgilerin tamamı kişisel veridir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Ancak, uyarma cezasını Müdür, ücret kesim cezası ise Yönetim Kurulunca belirlenecek disiplin kurulu tarafından verilir. Madde 28- Sandık hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kusurlu hareketleri görülen personele uygulanması gereken idari cezalar, disiplin cezalarını oluşturur. Bu cezaların çeşitleri ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir. Madde 27- Kabul edilebilir haklı bir sebebe dayanmaksızın izin süresi geçmesine rağmen işe başlamayanlara izni aşan sürenin ücreti ödenmez. İzin süresini mazeretsiz üç gün aşan personel kendi isteği ile işten çekilmiş sayılır. Madde 25- Yıllık izni bulunmayan Personele, dilekçelerinde belirtecekleri mazeretlerinin geçerli görülmesi halinde Müdür tarafından bir takvim yılında on günü geçmemek üzere ücretsiz mazeret izni verilebilir. Pazar günü çalıştırılan personele hafta içinde bir gün izin verilebilir. İzin verilmemesi halinde kanunen verilmesi gereken bir gündelik dahil, toplam iki gündelik ödenir. Madde 19- Ödenecek Harcırah miktarı her yıl için Yönetim Kurulunca belirlenir. Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre gerçek yol giderleri ile konaklama giderleri belgelendirilmek koşuluyla ödenir. Sandık çalışanlarına yasal asgari ücretin altında ücret ödenemez.

Kategorien: bht2